KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair hak ve yükümlülükleri içeren bilgilendirme metni ve ilgili kanun tam metni aşağıdadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA DAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇEREN BİLGİLENDİRME METNİ

Doç. Dr. Cemil ZENCİR – Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı, danışanlarımıza, hastalarımıza ve sair üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ‘’veri sorumlusu’’ sıfatına sahiptir. 

İşbu ‘’Aydınlatma Metni’’ ile söz konusu kanun uyarınca danışanların, hastaların, ve 3. Kişilerin Doç. Dr. Cemil ZENCİR tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işletme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının alınması amaçlanmıştır.

Kişisel Veriler:

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir.

Doç. Dr. Cemil ZENCİR;

 • www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr web sitesini ve/veya mobil uygulamalarını ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, elektronik ticaret veya hizmetlerden birini kullandığınızda, internet sitesine gönderilen sorular, mesajlar, telefonla yapılan aramalar, gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabilir. Hesap oluşturduğunuzda, şirket bilgileri ve kişi bilgilerini paylaştığınızda, www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr’ da yer alan herhangi bir formu doldurduğunuzda, hesap oluşturduğunuzda, mal ve hizmet satın aldığınızda veya sattığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, teklif aldığınızda iletişim formumuzu doldurduğunuzda veya verdiğinizde, hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda, açık rızanız ile hizmet satın aldığınız ve kişisel verilerinizin paylaşılmasına onay verdiğiniz gerçek veya tüzel kişiler tarafından tarafımıza aktarıldığında, otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilir, bu halde açık rıza vermiş kabul edilirsiniz ve
 • www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr web sitesinde yer alan Online Randevu Al, takvim yazılım hizmeti kullanılması ve/veya çağrı merkezi, telefon numaraları üzerinden gerçekleştirilen randevu alımları,
 • www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr web sitesinde yer alan ve/veya mobil uygulama üzerinden yapılan kayıt, arama, yazışma (whatsapp, telefon, mesajlaşma, vs.) ve işlemler ile,
 • www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr web sitesinde herhangi bir alanda bilgilerinizi kullanmakla, kaydetmek ile gerçekleştirilen her türlü üyelik ile, danışan ve hastalar veya 3. Kişiler tarafından bilgi girişi yapılması ve/veya Doç. Dr. Cemil ZENCİR’nın danışan ve hastaya ait verileri ve geçmiş durumunu takip için kullandığı/kullanacağı bilgi girişleri ile www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr internet sayfası başta olmak üzere ancak bu sayfa ile sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak kişisel veriler toplar.

Doç. Dr. Cemil ZENCİR olarak, özen yükümlülüğünü yalnızca tıbbi müdahaleler ve faaliyet konusu ile sınırlı kalmadan, kişisel verilerin güvenliği konusunda da yerine getirdiğini işbu ‘’Aydınlatma Metni’’ ile belirtmek isteriz.

Doktor ve veri sorumlusu olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerin, hasta ve danışanların, tüketicilerin ve çalışanların veya çalışan adayları dahil bilumum 3. Kişilerin Doç. Dr. Cemil ZENCİR ile ilişkisi bulunanların tamamının kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi için gerekli özenin, profesyonel danışmanlardan hizmet ve eğitim alarak gösterildiğini bildiririz.

Değerli www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr internet sayfası ziyaretçisi, bu aydınlatma metninin amaçlarından biri ilgili internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. Maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.  Ayrıca www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr internet sayfasının kullanımı ile ilgili olarak doktor tarafından toplanan veya ziyaretçilerin açık rızaları ile girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında bilgilendirmedir.

Açık rızanız bulunmadıkça verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin hizmet aldığınız www.drcz.org ve www.cemilzencir.com.tr tarafından ve kendisine bağlı olan şirket ile faaliyetlerini yürütmek, sunulan hizmet kalitesini arttırmak üzere paylaşılması açık rızanızı gerektirir. Açık rızanız yukarıda izah edilen iş ve işlemlerden birinin tarafınızca yerine getirilmesi ile verilmiş, kabul edilmiş sayılır. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

 1. Hizmet Sunmak – Talep ettiğiniz sağlık hizmetleri veya gerekli görülen diğer hizmetlerin sunulması, ticari faaliyetleri yürütmek,
 2. Sitemize Erişiminizi Sağlamak – İnternet sitesi veya mobil uygulamalarımıza erişim sağlanması,
 3. Hasta Kayıt Sözleşmesi – Hasta Kayıt Sözleşmesi veya sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeden veya politika metinlerimizden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile kullanıcılar arasında mal ve hizmet satımı sözleşmesinin kurulmasını ve alışveriş gerçekleşmesini sağlamak ve ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek amacıyla imzalanan her türlü metin,
 4. Uyuşmazlık Çözümü – Hak sahibini belirlemek, tebligat yapmak, yargıya intikal etmiş veya edebilecek uyuşmazlıkların giderilmesi,
 5. Vergi Kaçırılmasını Önlemek – Devlet politikası ve ülke menfaatleri doğrultusunda vergi kaçırılmasını önlemek,
 6. Tanıtım, Pazarlama ve İş Gelişimi Faaliyetleri – Hizmetlerimizin veya internet sitesi üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin tanıtımını, reklam ve pazarlamasını yapmak, web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, internet sitemizi daha kolay kullanılır hale getirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, strateji, iş modeli geliştirme ve pazar araştırması yapmak ve bu konularda talep halinde yetkili makamlara rapor sunmak,
 7. Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak – İnternet sitesinde kayıt oluşturduğunuzda daha rahat ve hızlı kullanıcı girişi yapabilmeniz, hizmet alım ve satım işlemlerinizi takip edebilmeniz, şüpheli işlemleri ihbar edebilmeniz, gerektiğinde resmi makamlara sunabileceğiniz bir belge oluşturmak,
 8. Muayene ve Tedavi Riski Belirlenmesi – İlaç veya benzeri maddelerin kullanım risklerini belirlemek, operasyon için hazırlık yapmak, ameliyat veya narkoz riski belirlemek, internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, hizmetlerimizi güvenle kullanabilmeniz için gerekli önlemleri almak, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla açık rızanız ile paylaştığınız hallerde sağlık verilerinize göre hizmetler önermek, hasta takibi yapmak, muayene için gerekli bilgileri almak, kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, klinik ve diğer tesislerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, hastane ve tıp merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma, hastane ve tıp merkezlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması, size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, sizinle iletişime geçmek,
 9. İletişim – Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, müşteri hizmetleri sunmak, takip teknolojileri ve profil çıkarma yöntemleri kullanılarak kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama yapmak,
 • Çerezler – Açık rızanız ile, bizimle paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden veya tam coğrafi konum bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapmak, yetkili makamların taleplerini karşılamak, kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak, yasal mevzuat kapsamında hekim – hasta ilişkisinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve kişisel sağlık verileri de dahil diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil  vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, yetkili kurum  ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, hizmetlerimizin sorunsuz işleyişini sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak amaçlarıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde toplar, kullanır ve saklarız. 

İşlenen Kişisel Verileriniz, sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Doktor tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: İşlenen kişisel veriler aşağıdadır:

Kimlik bilgileriniz,

İletişim Bilgileriniz,

Muhasebesel Bilgileriniz,

Özel Sigorta Bilgileri,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Verileri,

Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz,

Müşteri ilişkileri yönetimi: Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. doktoru değerlendirmek için yaptığınız bildirimler,

İnternet sitesi üzerinden çerezler aracılığı ile edinilen bilgiler,

Sosyal Medya üzerinden edinilen bilgiler,

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dile dair veriler,

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kendilerine daha iyi hizmet verebilmek için kullanmamızı kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı mobil uygulamalarını veya web sitesini kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki içerikleri aramak istemesi durumunda ve kullanıcının açık rızası ile izin vermesi halinde kullanılır,

Ödeme Verileri: Abone fatura ve ödeme bilgileri, müşteriye gönderilen faturalar ve müşterilerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler,

İçerik Verileri: Üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, abonelik yenileme tarihi, kullanıcıların bildirdiği hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler,

Anket Cevapları: Tarafımdan, web sitesinden veya çağrı merkezi, ilgili personel tarafından düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ve formlara işlediğiniz kişisel veriler,

İnternet sitesi, e-posta veya herhangi biri üzerinden gönderdiğiniz ya da tarafımıza bildirdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz,

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Doktor’ a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, tarafımızın yukarıda yer verilen amaçlara ulaşmasını sağlamak için gerektiğinde 6698 sayılı kanun ile ilgili gerekli tedbirleri aldığını taahhüt eden çözüm ortaklarımız ile veya iş ortaklarımızla, hizmet sağlayıcılarla, finansal kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8’inci ve “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9’uncu maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz ancak açık rızanızla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen ve aşağıda yer verilen diğer bir hukuki sebebin varlığı halinde aktarılmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli sorgulamalar yapılır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işlemekteyiz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

Kanunlarda açıkça öngörülme: Kanunlarda yer alan bir hüküm nedeniyle kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, “yasal yükümlülükleri yerine getirmek” olarak da anılmaktadır.

Hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma: Rızanın fiili imkânsızlık nedeniyle açıklanamadığı veya hukuken geçersiz sayıldığı durumlar ile ilgilinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için verinin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma: Kişisel verilerinizi kendi isteğinizle kamuoyuyla veya sosyal medya ile paylaştığınız durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Sosyal medya veya benzeri platformlarda bilgilerinizin açıkça herkesle paylaşılması.

Bir Sözleşmenin İfası: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Sözleşme tesis edilmesi veya ilgili sağlık hizmetlerimizin tarafınıza sunulması için gereklidir.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma: Kişisel verilerinizin işlenmesinin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu ancak söz konusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Tanıtım ve pazarlama”, “Sitemizi ve Hizmetlerimizi geliştirmek”, “Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak” ve ‘‘İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,’’ ‘‘şirket politika ve amaçlarımızı yerine getirmek,’’ amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.

Açık Rıza: Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Kişisel Verileri Saklama Süresi:

Tarafım ile paylaştığınız kişisel verileri, hizmetlerimden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için işbu aydınlatma metninde belirtilen şartlar çerçevesinde ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimi yerine getirebilmem adına verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğim. Sürelere dair 6698 sayılı kanunun 11. Maddesindeki haklarınız dâhilinde talepte bulunmanız mümkündür.

Kanun’un 11’inci maddesi çerçevesinde haklarınız: Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme, Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu hakları kullanmak istediğinizde bize;

Adres: Adnan Menderes Mahallesi 508 Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 Efeler / AYDIN adresine yazılı olarak başvurmak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresi ya da 0 555 185 52 57 üzerinden ulaşabilirsiniz.